25/01/2564
เชียงใหม่
นครสวรรค์
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
เหตุการณ์
ภาคเหนือ
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล