ประกาศแจ้งภัย

  1. ข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแจ้งภัยจากสภาพอากาศเป็นรายจังหวัดบนภาพแผนที่ มีสีและสัญลักษณ์เพื่อบอกความหมาย

    1.1 ผู้ใช้สามารถดูสภาพอากาศย้อนหลังได้ 1 วัน

    1.2 ผู้ใช้สามารถดูการพยากรณ์สภาพอากาศวันถัดไปได้ 3 วัน

  2. หน้าต่างเหตุการณ์ แสดงรายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภาคของประเทศไทยแบบสรุป ข้อมูลที่แสดงจะนำข้อมูลแจ้งภัยที่รุนแรงที่สุดภายในแต่ละภาคมาแสดง
  3. สัญลักษณ์ อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงผล